• تلفن: 88257345
  • ایمیل: info@pooyasazeh.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

قطعات سازه فضایی

قطعات سازه فضایی | Spatial structural parts

در سازه هاي فضایی نزديك به 50 % درصد از كل هزينه ها صرف هزينه اتصالات ميگردد در حاليكه درسازه معمولي هزينه اتصالات نزديك به 20 % كل هزينه ميباشد.از اين رو مهمترين اجزاي سازه فضاكاراتصالات آنها ميباشد.

گوي : عبارت است از يك كره فولادي توپر كه به منظور ايجاد پايداري و ارتباط بين اعضاي سه بعدي بكار مي رود. گويها خود و اعضا مربوطه شان را در يك موقعيت ثابت نگه مي دارند و باعث ايجاد تعادل بين نيروهاي اعضا مي شوند. گويها همچنين داراي سوراخهاي رزوه دار شعاعي نيز مي باشند كه عضوهاي سازه توسط انتهاي مخروطي خود تحت زواياي مشخصي بر روي اين سوراخها كه داراي سطح ماشينكاري شده مي باشند، مي نشينند و پيچ مي شوند .
گوي ها مي توانند از جنس آلومينيوم يا فولاد باشد. اما اگر فولادي باشد بايد براي تغيير شكل هاي موجود كنترل گردد كه در اين صورت اتصالات بزرگتري خواهيم داشت.

گوي هاي اتصال مرو از جنس آلياژ فولاد فورج شده كوبين كاري شده 45 CKميباشد.

آنچه در طراحي اتصالات بخصوص طراحي گوي ها حائز اهميت است بررسي عدم تداخل بولت هاي درون آن می باشد كه اين مورد مي تواند با نرم افزار هاي جانبي كنترل گردد همچنين اگر در محل اتصال، پيچ ها از داخل بسته و محكم شوند اتصال انعطاف پذيري بيشتري خواهد داشت.

مخروطي :جهت ملاحظات هندسي در محل اتصال المان به گوي از قطعه مخروطي شكل فولادي كه به لوله جوش مي شود استفاده مي گردد. اين قطعه داراي دو نوع كششي و فشاري مي باشد .مهمترين نقش آن جلوگيري از تراكم لوله هاي در نزديكي گوي ميباشد

لوله : عضو ديگر سازه ها كه جهت تحمل نيروهاي محوري (كششي ، فشاري) بكار مي رود لوله ها مي باشند كه دو انتهاي آن بريده شده و سر آن بوسيله قطعه مخروطي كه اتصال آن را با ساير قطعات امكان پذير مي سازد،جوش مي شود.

لوله هايي كه در خرپا سازه فضاكار استفاده ميشود 6 متري ميباشد اما به دلائل مختلف 2 و 3 متري برش داده مي شوند.
توصيه شده است تمامي لوله ها يا هم وند هاي يك سازه فضایی تا حد امكان با طول مساوي انتخاب شود و تنها نقطه تمايز آنها در نواحي پر تنش، افزايش ضخامت دروني فولاد لوله باشد.

پيچ : يك اتصال جدا شدني بوده و جهت انتقال نيرو از آن كمك گرفته مي شود .پیچ ها در شبكه فضايي در حالت كششي عمل مي كند و نيروي كششي از گل پيچ به نشيمنگاه مخروطي انتقال پيدا مي كند. پيچ هاي اين سيستم با توجه به نوع طراحی داراي كلاس سختي 8.8 یا 10.9 مي باشند.

اگر هموند در فشار باشد نيرو از عضو مخروطي و از آن به وسيله اسليو و از طريق سطح صاف به گوي منتقل ميگردد. اما اگر هموند ها در كشش باشند پيچ ها و طول رزوه شده درون گوي بيشترين تاثير را در انتقال نيرو دارند

اسليو :(غلاف) مهره اي مي باشد كه در فشار عمل مي كند و جهت محكم نمودن پيچ ها در داخل گوي نيز استفاده مي شود.اسليوها به دو شكل شياردار و سوراخ دار توليد مي شوند كه توسط پين به پيچ متصل مي گردند .جهت محكم كردن و اطمينان از ورود كافي بولت درون رزوه از اسليو يا غلاف استفاده ميكنيم كه طول آن بستگي به نيروي موجود در اتصال و طول بولت دارد. پين روي سليو(غلاف) براي كنترل ميزان فرورفتگي پيچ درون گوي تعبيه گرديده است.