سالن های اسپیس فریم کاربرد های وسیعی همچون ایجاد نمایشگاه ، سالن های چند منظوره واشیانه هواپیما دارند ، این سالن ها می توانند مونتاژ و دمونتاژ شوند، شما می توانید در فصلهای خاص آنها را برپا کرده ، و در فصلهای دیگر در انباری آنها را نگه دارید.